Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz

TOP_Plusz-6.1.2-21 kódszámú felhívás

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, a Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a TOP_PLUSZ-6.1.2-21 kódszámú, „4 és 5 számjegyű utak fejlesztése” című felhívás került meghirdetésre.

A Felhívás célja helyi gazdasághoz, a települések és a települési üzleti infrastruktúra, gazdasági területek elérhetőségét, a logisztikát és a munkavállalók mobilitását támogató térségi és helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Ennek keretében az elérhetőség javítása, ezen belül is a vidéki térségekből a gazdasági központokba irányuló – alacsonyabb rendű 4-5 számjegyű – kül- és belterületi utak felújítása és fejlesztése, annak érdekében, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra, így a munkaerőpiaci vonzásközpontok (gazdasági övezetek, iparterületek) elérhetővé váljanak. Kizárólag a kistelepülésekről a járásközpontokba haladó útszakaszok támogathatók.

A felhívás keretében kizárólag – állami támogatásnak nem minősülő – közcélú közútfejlesztések valósulhatnak meg, 4 és 5 számjegyű kül-és belterületi állami tulajdonú közutak fejlesztése, felújítása. A 4 és 5 számjegyű, állami tulajdonban lévő közutak fejlesztésére a 290/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásokban van lehetőség, kiemelt figyelemmel a 36 komplex programmal fejlesztendő járásra. Nem kedvezményezett járás területén megvalósuló fejlesztésre kizárólag indokolt esetben van mód.

A Felhívás az operatív program (OP) „PO5 ii. Az integrált és inkluzív helyi társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődés, a kultúra, a természeti örökség, a fenntartható turizmus és a biztonság előmozdítása a városi térségeken kívül (ERFA)” egyedi célkitűzése alá tartozik.

A felhívás a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia alábbi céljával összhangban áll: a gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása, a közlekedési mobilitás alakítása az egyéni és a közösségi közlekedés harmonikus fejlődésével.

A felhívás hozzájárul a Duna Régió Stratégia 1. pillér, KK 1b, 5. Fellépés: A határokon átnyúló regionális/helyi infrastruktúra és a vidéki területek megközelíthetőségének javítása a másodlagos és harmadlagos szállítási infrastruktúra megvalósításának támogatásával c. fellépésének megvalósulásához.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 165,331 Mrd Ft. Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A felhívással kapcsolatosan további információ érhető el a www.palyazat.gov.hu internetes oldalon.

A felhívás keretében a táblázatban szereplő utak felújítására kerül sor, mely felújítások a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szervezésében, uniós támogatással, hazai kivitelezőkkel, átlátható rendszerben valósulnak meg.

A táblázat letölthető:
 

 

TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú felhívás

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, „Élhető települések” című felhívás került meghirdetésre.

A felhívás célja integrált módon támogatni olyan infrastruktúra-fejlesztéseket, melyek a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak hozzá, egyúttal a települések általános környezeti állapotát is javítják. Ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető.

Cél a települések integrált vízgazdálkodásának, benne a csapadék-vízgazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése a vizek visszatartása, ezzel a település klímaalkalmazkodási képességének növelése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek integrált szemléletű kezelése, a mikroklíma és a zöldinfrastruktúra fenntartásához a csapadékvíz, használt vizek (újra)hasznosítása, a felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól való megóvása, helyben tartáson alapuló megközelítéssel. Előnyt élveznek a természet alapú megoldások, a környezet, talaj és vízvezető rétegek vízmegtartó képességének védelme és megerősítése.

A felhívás további célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő települési, településközi és településkörnyéki közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához.

A felhívás keretében helyi (települési) önkormányzatok és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok részesülhetnek támogatásban, ám konzorciumi formában is van lehetőség a projekt megvalósítására. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.

A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető:

 

TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú felhívás

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, a Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a TOP_PLUSZ-1.1.1-21 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás került meghirdetésre.

A TOP Plusz érintett prioritása a kevésbé fejlett régiókban vármegyei integrált területi programok keretében nyújt támogatást a gazdaságélénkítést is biztosító térségi és települési feltételek erősítésével, hozzájárulva a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A helyi gazdaságfejlesztés beavatkozás révén a TOP Plusz a gazdaságélénkítést és foglalkoztatásbővítést önkormányzati és helyi fejlesztésekkel ösztönzi, integrált megközelítésben.
Az üzleti infrastruktúra részeként kiemelt célterület a helyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati üzleti infrastrukturális feltételek megteremtése, a helyi, köztük induló vállalkozók megerősítése, és a helyi alapanyagokra épülő, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztések megvalósítása.

Jelen támogatási konstrukció az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése érdekében több, egymással szorosan kapcsolódó beavatkozásra fókuszál: Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő üzleti infrastruktúra, köztük iparterületek, ipari parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejlesztése, kiemelten szolgáltatás-fejlesztés, meglévő kapacitások és szolgáltatások minőségi fejlesztése, a még szükséges infrastrukturális háttér kiépítése, indokolt esetekben új üzleti infrastruktúra kialakítása. Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatására az agrár-vidékfejlesztési támogatásokat erősítve, pl. agrár-vidékfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó önkormányzati infrastruktúra és szolgáltatások, helyi piacszervezéshez, helyi termék-előállításhoz, mezőgazdasági termékek térségi piacra jutását elősegítő tevékenységek, önkormányzati többségi tulajdonú agrárlogisztikai infrastruktúra fejlesztése. A támogatott fejlesztéseken keresztül növekszik az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő helyi kkv-k száma, a gazdasági aktivitás, illetve a vállalkozások jobb minőségű és szélesebb körű szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe, így nő a versenyképességük, ezáltal pedig bővül a foglalkoztatás is.

A felhívás keretében konzorciumi formában is van lehetőség a projekt megvalósítására. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.

A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető:

 

TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívás

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, a Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a TOP_PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” című felhívás került meghirdetésre.

A felhívás fő célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében.

A felhívás további célja a fejlesztéssel érintett belterületi útszakaszokon a közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint az útburkolaton elhelyezhető kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása a fenntartható közlekedési módok fejlesztésének elősegítése érdekében.

A felhívás keretében az önkormányzati tulajdonú belterületi gyorsforgalmi utakhoz, elsőrendű főúthoz, másodrendű főúthoz, gyűjtőutakhoz, kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utakhoz, valamint az országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csomópontokhoz kapcsolódó fejlesztések támogathatóak.
A felhívás keretében helyi (települési) önkormányzatok részesülhetnek támogatásban, azonban konzorciumi formában is van lehetőség a projekt megvalósítására. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.

A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető:

 

TOP_Plusz-6.2.1-23 kódszámú felhívás

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, a Településfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a TOP_PLUSZ-6.2.1-23 kódszámú, „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című felhívás került meghirdetésre.

A felhívás keretében helyi (települési) önkormányzat és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság nyújthat be pályázatot helyi gazdaságfejlesztés tevékenységcsoport, helyi és térségi turizmusfejlesztés tevékenységcsoport, valamint 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában. Konzorciumi partnerként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. bevonása kötelező 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése tevékenységcsoport kapcsán.

A felhívás célja 4 és 5 számjegyű utak tevékenységcsoport vonatkozásában a helyi gazdaság, a települések és a települési üzleti infrastruktúra fejlesztése, a gazdasági területek elérhetőségét, a logisztikát és a munkavállalók mobilitását támogató térségi és helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Ennek keretében az elérhetőség javítása, ezen belül is a vidéki térségekből a gazdasági központokba irányuló – alacsonyabb rendű 4-5 számjegyű – kül- és belterületi utak felújítása és fejlesztése, annak érdekében, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra, így a munkaerőpiaci vonzásközpontok (gazdasági övezetek, iparterületek) elérhetővé váljanak.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.

A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető:

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS