Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz

TOP_Plusz-1.1.2-21 kódszámú felhívás

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a TOP_PLUSZ-1.1.2-21 kódszámú, „4 és 5 számjegyű utak fejlesztése” című felhívás került meghirdetésre.

A Felhívás célja helyi gazdasághoz, a települések és a települési üzleti infrastruktúra, gazdasági területek elérhetőségét, a logisztikát és a munkavállalók mobilitását támogató térségi és helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Ennek keretében az elérhetőség javítása, ezen belül is a vidéki térségekből a gazdasági központokba irányuló – alacsonyabb rendű 4-5 számjegyű – kül- és belterületi utak felújítása és fejlesztése, annak érdekében, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra, így a munkaerőpiaci vonzásközpontok (gazdasági övezetek, iparterületek) elérhetővé váljanak.

A felhívás a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia alábbi céljával összhangban áll: a gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása, a közlekedési mobilitás alakítása az egyéni és a közösségi közlekedés harmonikus fejlődésével.

A felhívás hozzájárul a Duna Régió Stratégia 1. pillér, KK 1b, 5. Fellépés: A határokon átnyúló regionális/helyi infrastruktúra és a vidéki területek megközelíthetőségének javítása a másodlagos és harmadlagos szállítási infrastruktúra megvalósításának támogatásával c. fellépésének megvalósulásához.

A felhívás keretében kizárólag – állami támogatásnak nem minősülő – közcélú közútfejlesztések valósulhatnak meg:
– 4 és 5 számjegyű kül-és belterületi állami tulajdonú közutak fejlesztése, felújítása, valamint
– Országhatárhoz vagy határátkelőhelyhez vezető 4 és 5 számjegyű állami tulajdonú közutak fejlesztése, felújítása, építése.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 145,72 Mrd Ft. Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A felhívással kapcsolatosan további információ érhető el a www.palyazat.gov.hu internetes oldalon.

A felhívás keretében a táblázatban szereplő utak felújítására kerül sor, mely felújítások a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szervezésében, uniós támogatással, hazai kivitelezőkkel, átlátható rendszerben valósulnak meg.

A táblázat letölthető:

 

TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú felhívás

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, „Élhető települések” című felhívás került meghirdetésre.

A felhívás célja integrált módon támogatni olyan infrastruktúra-fejlesztéseket, melyek a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak hozzá, egyúttal a települések általános környezeti állapotát is javítják. Ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető.

Cél a települések integrált vízgazdálkodásának, benne a csapadék-vízgazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése a vizek visszatartása, ezzel a település klímaalkalmazkodási képességének növelése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek integrált szemléletű kezelése, a mikroklíma és a zöldinfrastruktúra fenntartásához a csapadékvíz, használt vizek (újra)hasznosítása, a felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól való megóvása, helyben tartáson alapuló megközelítéssel. Előnyt élveznek a természet alapú megoldások, a környezet, talaj és vízvezető rétegek vízmegtartó képességének védelme és megerősítése.

A felhívás további célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő települési, településközi és településkörnyéki közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához.

A felhívás keretében helyi (települési) önkormányzatok és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok részesülhetnek támogatásban, ám konzorciumi formában is van lehetőség a projekt megvalósítására. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.

A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető:

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
MEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS