Útinform

Telefon:
+36 1 336 2400

E-mail:
utinform@kozut.hu

Letölthető névjegy: Útinform osztály letölthető névjegye (.vcf)

Útinform osztály QR kód


Közút Internet > Útinform  >  Fontos tudnivalók - Kamionstop 
Fontos tudnivalók - Kamionstop 

Kamionstop

(A rendelet teljes szövege és mellékletei letölthetőek itt.)

 

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet

a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

 

1. §

A rendelet hatálya kiterjed minden olyan magyar vagy külföldi hatósági jelzéssel ellátott tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, valamint e járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvényre (a továbbiakban együtt: tehergépkocsi), amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja.

 

2. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó tehergépkocsival az ország közútjain

a) július 1-jétől augusztus 31-éig

aa) szombaton - amennyiben az nem munkanap -15 órától vasárnap 22 óráig,

ab) munkaszüneti napokon a megelőző nap 22 órától a munkaszüneti nap 22 óráig,

b) szeptember 1-jétől június 30-áig a megelőző nap 22 órától vasárnap és munkaszüneti napokon 22 óráig közlekedni nem szabad.

(2) Ha a munkaszüneti nap az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakon belül szombat vagy vasárnap előtti, vagy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időszakon belül vasárnap előtti napra esik, a forgalomkorlátozást a korlátozott időszak első nap 8 órától az utolsó nap 22 óráig időben folyamatosan, megszakítás nélkül kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik a november 4-e és március 1-je közötti időszakban a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású, nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsira.

 

3. §

(1) A közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) veszélyhelyzetben a 2. § rendelkezéseinek végrehajtását meghatározott időtartamra - a környezetvédelemért felelős miniszter véleményének figyelembevételével - felfüggesztheti.

(2) A miniszter a felfüggesztésre vonatkozó döntést az elektronikus média útján hozza az érdekeltek tudomására.

 

4. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében foglalt tilalom alól az üzemben tartó vagy a szállítás megrendelője 1. mellékletnek megfelelő kérelmére a közlekedési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott esetekben, a tehergépkocsi üzemben tartójának székhelye szerint illetékes környezetvédelemi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség egyidejű tájékoztatása mellett, meghatározott időtartamra, de legfeljebb egy naptári évre a 2. mellékletben meghatározott tartalmú engedély kiadásával, a legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású tehergépkocsira - a 3. mellékletben megjelölt útvonalakra ki nem terjedő - felmentést ad. A teljes naptári évre vonatkozó, éves felmentések iránti kérelmet legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 1-jéig kell benyújtani. Az éves felmentés - a kérelemtől függően - a tárgyévet követő év január 31-ig tartó időbeli hatállyal is kiadható.

(2) Felmentés más közlekedési eszközzel nem végezhető olyan szállítások esetén adható, amelyek

a) termelési és kereskedelmi ellátó rendszerek folyamatos áruellátásában jelentkező zavarok elhárítását szolgálják,

b) a folyamatos üzemű termelési technológiák alkalmazása során felmerülő zavar elhárítását szolgálják, vagy

c) egyedi jellegű, különleges szervezést igényelnek.

 

5. §

(1) A 2. §-ban meghatározott közlekedési korlátozás nem vonatkozik:

1. a Magyar Honvédség, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem, a vámhatóság szervezete, valamint a közlekedési hatóság által üzemben tartott vagy igénybe vett,

2. a katasztrófa- és vízkárelhárítást, -megelőzést, valamint segítségnyújtást végző,

3. a műszaki, baleseti és rakománymentést végző,

4. a kommunális feladatot ellátó, ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt,

5. a kizárólag friss virágrakományt vagy élő növényekből álló rakományt szállító,

6. a terménybetakarításhoz kapcsolódó áruszállításhoz, takarmányszállításhoz, mezőgazdasági munkagép vagy lassú jármű áttelepítéséhez használt,

7. az élő állatot, friss tejet, tejterméket, friss és fagyasztott húst és hústerméket, friss pékárut, gyorsan romló élelmiszert, tojást, friss zöldséget (árut) szállító és az ilyen szállítási célból üresen közlekedő tehergépkocsira.

 

(2) A 2. §-ban meghatározott közlekedési korlátozás - a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakban a 3. mellékletben meghatározott útvonalak kivételével - nem vonatkozik:

1. az Európai Közösség és Magyarország közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről rendelkező törvényben meghatározott kombinált áruszállítást

1a) az átrakó állomás (kombiterminál) és a le-, vagy felrakóhely között vagy

1b) a határátkelőhelyhez legközelebb lévő átrakó állomás és határátkelőhely között végző,

2. a humanitárius szervezet kezdeményezése alapján humanitárius jellegűként kezelt küldemények szállítását végző,

3. a postai levelek, csomagok és újságok szállítását végző,

4. a forgalmazásra és fogyasztásra szánt folyékony vagy gáznemű üzemanyagok, tüzelőanyagok és gyógyászati célú gázok szállítását végző, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású,

5. az út-, vasút- vagy közműépítéshez, közérdekű beruházásokhoz, továbbá ezek fenntartásához, javításához vagy tisztításához használt,

6. az államhatár és a közlekedési hatóság által erre a célra kijelölt legközelebbi parkoló között közlekedő,

7. az államhatártól a magyarországi telephelyig vagy az első lerakóhelyig - a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti időszakban - közlekedő,

8. a kulturális, gazdasági és sportrendezvényekhez berendezések és állatok szállításához használt, ideértve a rádió, televízió és a külső filmfelvételekkel összefüggő szállításokat is,

9. a lakossági költöztetéshez használt,

10. a vasút-, hajóállomási és repülőtéri el- és felfuvarozást (a feladó vagy fogadó cég telephelyétől legközelebb eső állomás viszonylatában) végző, a korlátozás ideje alatt érkező, illetőleg továbbításra kerülő árut szállító,

11. a vontatmány nélkül közlekedő, 7,5 tonnát meg nem haladó saját tömegű nyerges vontató kialakítású, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású, valamint

12. a közút kezelője által a meghatározott össztömeget vagy tengelyterhelést vagy méretet meghaladó járművek közlekedésére kiadott hozzájárulás alapján közlekedő tehergépkocsira.

 

6. §

A tehergépkocsi vezetője

a) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyt,

b) a felmentés okát tartalmazó iratot,

c) az 5. § (2) bekezdés 2., 3., 5., 8. vagy 10. pontjában meghatározott szállítás esetén a megbízó vagy a szállító által a 4. melléklet szerinti tartalommal kiállított nyilatkozatot menetokmányként

köteles magánál tartani és azt az ellenőrzésre jogosultak felhívására bemutatni.

 

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, azzal, hogy 2008. augusztus 31-ig a korlátozás időszakának megállapítására a 2. § (1) bekezdésétől eltérően a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet e rendelet kihirdetésének napján hatályos 2. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

A mellékleteket és a teljes rendeletet letöltheti itt.

Állami Autópálya Kezelő Zrt. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Fejlesztési Bank Zrt.Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
  Közútadatkereső  

Közérdekű adatok | Impresszum | Jogi közlemény | Kapcsolat

© Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2014.